آموزش کار با مته و سوراخ کاری- حدیده کاری- قلاویزکاری- برشکاری- نحوه کار با کولیس- میکرومتر و ساعت اندیکاتور